Dezvoltând capacitatea de a asculta cu atenţie clientul, suntem capabili să determinăm cel mai potrivit serviciu sau pachet de servicii care ar îndeplini obiectivele acestuia legate de realizarea achizitiilor publice. Adaptându-le necesităţilor specifice, serviciile sunt ajustate dupa criterii individuale.


Serviciile de consultanţă oferite de HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT au, în cele mai multe cazuri, o structură în 3 paşi:
 evaluare preliminară – echipa noastră de specialişti în achiziţii publice va stabili situaţia curentă a proceselor de achiziţie din autoritatea contractantă, vom studia toate aspectele în aşa fel încât să înţelegem problemele reale cu care dumneavoastră vă confruntaţi;
 analiza situaţiei – vă ajutăm să identificaţi zonele de oportunitate pentru a îmbunătăţi actualele procese şi sisteme incidente achiziţiilor publice, precum şi măsurile adecvate care se impun;
 recomandări – concluzia analizei situaţiei se regăsete în estimări şi propuneri de măsuri adecvate.

CONSULTANŢĂ ACHIZIŢII PUBLICE

 

Prin intrarea în vigoare a noului pachet legislativ, s-a creat, fara echivoc, posibilitatea conlucrarii autoritaților contractante cu experți si consultanți în domeniul achizițiilor publice. În acest sens au fost definite activitățile de achiziție auxiliare în art. 3 alin (1) lit. d) din Legea 98/2016 și în art. 3 alin (1) lit x) ce reprezintă un furnizor de servicii de achizitie.

Achizitionarea serviciilor de consiliere/consultanța în domeniul achizitiilor publice poate constitui o necesitate reală, urmare a unei analize obiective a resurselor umane si a resurselor profesionale de care dispun autoritatile contractante sau în funcție de complexitatea și gradul de noutate a prevederilor legale în materia achizițiilor publice.

Mentionăm că, achizitionarea serviciilor de consiliere/consultanță în domeniul achizițiilor publice, NU este restrictionată de niciun act normativ în vigoare.

Posibilitatea achiziționării acestor servicii este stipulată în mod evident în prevederile art. 2 alin. (6), art.4, art. 11 alin. (1) lit. c), toate din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice clasice.


 

S.C. HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L., companie ce oferă o calitate ireproşabilă în furnizarea de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, cu un portofoliu de clienţi de pe întreg teritoriul ţării ce vă poate garanta acest lucru, pune la dispoziţia autorităţilor contractante, cât şi partenerilor privaţi ai acestora, cele mai performante servicii privind derularea eficientă a achiziţiilor publice.

În acest sens, firma S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L. vă propune  un parteneriat  viabil,  bazându-se pe o echipă de experți și consultanți în achiziții publice, condusă de Doru Șelaru - Manager Achiziții Publice, cu o experiență de peste 15 ani în domeniu a susținut peste 130 de cursuri și a format peste 2500 de cursanți din instituții publice și sistemul privat. In calitate de Senior Expert a supervizat peste 200 de proceduri de achiziție on-line si off-line, dintre care 50 pe ultima legislație.

Realizarea unui parteneriat cu firma noastră înseamnă:


 reducerea costurilor dumneavoastră pentru a organiza o procedură de achiziţie publică;
 evitarea neplăcerilor pe care o procedură de achiziţie publică le implică: elaborarea documentației de atribuire, inițierea si derularea procedurii de atribuire;
 în plus, veţi beneficia de consultanţă din partea specialiştilor noştri pe întreg parcursul derulării procedurilor de atribuire;

Serviciile adresate autoritaţilor contractante sunt, fără a se limita la: 


1. servicii de consultanţă în achiziţii publice:
- consiliere privind întocmirea programului anual al achiziţiilor publice; 
- stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
- întocmirea documentaţiilor de atribuire; 
- stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor şi întocmirea notelor justificative aferente;
- redactarea şi publicarea anunţurilor în SEAP;
- derularea procedurilor de achiziţie publică la termenele şi în condiţiile stabilite; 
- redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi;
- redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse; 
- elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire şi a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi; 
- întocmirea dosarului achiziţiei publice.
2. consiliere în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
3. auditarea unei achiziţii publice desfăsurate – prin verificarea tuturor aspectelor legale privind derularea procedurii de achiziţie publică şi întocmirea dosarului achiziţiei publice.

Alege tipul de abonament necesar:

 

 

I. EXPRESS

 

1. Consiliere privind întocmirea programului anual al achiziţiilor publice
2. Consiliere privind alegerea procedurii de atribuire
3. Consiliere privind privind elaborarea fişei de date a achiziţiei publice
4. Consiliere privind elaborarea de formulare şi modele de contracte
5. Consiliere privind întocmirea notelor justificative aferente procedurii de atribuire
6. Consiliere privind elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări
7. Consiliere privind elaborarea procesului verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
8. Consiliere privind elaborarea raportului procedurii de atribuire
9. Consiliere privind comunicările către ofertanţi a rezultatului procedurii de atribuire
10. Consiliere privind elaborarea punctelor de vedere pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de ofertanţi
11. Consiliere privind întocmirea dosarului achiziţiei publice

II. PROFESSIONAL:

 

Ȋn plus faţă de serviciile incluse în pachetul EXPRESS, acesta conţine:
12. Întocmirea documentaţiei de atribuire, respectiv:

  • fişa de date a achiziţiei;
  • formulare;
  • model de contract;
  • note justificative;
  • verificarea caietelor de sarcini.

III. BUSINESS:

 

Ȋn plus faţă de serviciile incluse în pachetul PROFESSIONAL, acesta conţine:
13. Transmiterea în SEAP a documentaţiilor de atribuire, pentru validarea de către ANAP
14. Transmiterea în SEAP a anunţurilor/invitaţiilor de participare pentru validarea de către ANAP
15. Sprijin acordat în procesul de evaluare a ofertelor în cadrul aplicării procedurilor de atribuire online/offline

 

Un contract de consultanţă asigură desfăşurarea procedurilor de atribuire în cele mai bune condiţii pe durata unui an, pe când o amendă contravenţională poate fi pentru desfăşurarea defectuoasă a unei singure proceduri de atribuire.