Harrison Consulting vă oferă servicii profesioniste de consultanța în vederea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Managerial Intern conform Ordinului SGG 600/2018 (OSGG 400/2015, OMFP 946/2005). Acest ordin prevede obligativitatea implementării a 16 standarde în toate instituţiile publice.

Standardul 1 - ETICĂ, INTEGRITATEA
Standardul 2 - ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Standardul 3 - COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ
Standardul 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Standardul 5 - OBIECTIVE
Standardul 6 - PLANIFICAREA
Standardul 7 - MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR
Standardul 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 9 - PROCEDURI
Standardul 10 - SUPRAVEGHEREA
Standardul 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII
Standardul 12 - INFORMAREA ȘI COMUNICAREA
Standardul 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR
Standardul 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ
Standardul 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
Standardul 16 - AUDITUL INTERN

Controlul managerial intern este un proces desfășurat de toţi angajatii instituţiei şi este coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul unei entităţi, prin procedurile operaţionale şi se află în răspunderea managementului general/ordonatorului de credite, care trebuie să îl implementeze şi să îl monitorizeze.

Etapele programului de elaborare și implementare a Sistemului de Control Managerial:

 

Etapa I

Harrison Consulting vă oferă GRATUIT o analiză preliminară a instituției pentru identificarea sistemului de management existent și a tuturor proceselor din cadrul activității dumneavoastră. Aceasta analiză diagnostic urmărește culegerea de date necesare și instruirea responsabililor de procese.

Etapa a II-a

Următorul pas constă în elaborarea, derularea și implementarea completă a sistemului de control managerial intern. Ȋn acest sens, se vor urmări:

 • Numirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
 • Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
 • Identificarea activitatilor procedurabile;
 • Ȋntocmirea Procedurilor de Sistem, Procedurilor Operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului;
 • Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare pentru ca impactul acestora să fie minimizat;
 • Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității;
 • Stabilirea obiectivelor SMART la nivelul instituţiei;
 • Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție;
 • Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control intern;
 • Întocmire/actualizare Cod de etică.

Etapa a III-a

Harrison Consulting & Management vă pune la dispoziție și servicii de consiliere POSTIMPLEMENTARE, prin:

 • Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative;
 • Instruirea responsabililor de procese;
 • Actualizarea documentelor conform schimbărilor organizatorice interne;
 • Raportare semestrială şi anuală.

 

Toată documentaţia se întocmeşte pe baza anumitor documente solicitate la începutul contractului astfel încât să reflecte specificul fiecărei instituţii: Regulament Intern, organigramă, stat de funcţii, fişe de post etc.

 

Etapele enumerate mai sus trebuie urmate pentru a putea implementa un sistem de control managerial la un nivel ridicat de performanță, perfect funcțional, în măsură să corespundă tuturor obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare, în avantajul instituției dumneavoastră.