VIDEO - Oferte inacceptabile - neconforme - neadecvate

Filtrează

Doru Șelaru explică în videoul de azi caracteristicile ofertelor inacceptabile, neconforme şi neadecvate.


În cadrul unei proceduri de atribuire, reprezentatul legal al autorităţii contractante numește o comisie pentru evaluarea ofertelor depuse.

Una dintre obligaţiile comisiei de evaluare este de a respinge ofertele inacceptabile, neconforme şi neadecvate. Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării și evaluării reprezintă oferte admisibile. Ulterior, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile.

În continuare vom parcurge situaţiile care conduc la respingerea ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire.

 1. OFERTA INACCEPTABILĂ

În conformitate cu prevederile art. 215 alin (4) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, oferta este considerată inacceptabilă dacă:

 • nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia;

 • a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare;

 • preţul depăşeşte valoarea estimată, iar această valoare nu poate fi suplimentată.

În continuare, normele de aplicare ale Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016 cu modificările si completările ulterioare, oferă o detaliere suplimentară a situaţiilor în care oferta este considerată inacceptabilă:

 • Dacă a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă;

 • Dacă aceasta constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

 • Dacă aceasta nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în condiţiile art. 51 alin. (2) din Lege;

 • Dacă preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;

 • Dacă preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială în sensul depăşirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Lege;

Atragem atenţia asupra faptului că ultimele doua situaţii se referă strict la procedurile de atribuire care se încheie prin semnarea unui contract de achiziţie publică. În cazul procedurilor de atribuire care se încheie prin semnarea unui Acord-Cadru, situaţia care conduce la respingerea ofertei ca inacceptabilă este cea prevazută de Legea 98/2016 - preţul depăşeşte valoarea estimată, iar această valoare nu poate fi suplimentată.

În cazul în care comisia de evaluare solicită clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate în cadrul propunerii tehnice și financiare, iar ofertantul fie nu răspunde, fie răspunde dar modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare, conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa este considerată inacceptabilă.

Normele de aplicare prevăd și excepţii specifice în cazul cărora ofertele nu vor fi respinse ca inacceptabile, comisia având obligaţia de a analiza prevederile art. 134 alin (6) – (11).

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta viciile de formă cu privire la oferta unui anumit ofertant numai cu acceptul acestuia. În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

 

 1. OFERTA NECONFORMĂ

În conformitate cu prevederile art. 215 alin (5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, oferta este considerată neconformă dacă:

 • nu respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei;

 • a fost primită cu întârziere;

 • prezintă indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie;

 • a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută.

La fel ca în cazul ofertei inacceptabile, HG 395/2016 cu modificările si completările ulterioare oferă o detaliere suplimentară a situaţilor în care oferta este considerată neconformă:

 • Dacă oferta nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;

 • Dacă oferta conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

 • Dacă oferta conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;

 • Dacă propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice;

 • Dacă, în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte;

 • Dacă oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;

 • Dacă,  în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Lege, se constată că propunerea financiară are un preţ sau conţine costuri neobişnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini

Legea prevede faptul că, în situaţia în care comisia de evaluare constată că elemente de preț ale unei oferte sunt aparent neobișnuit de scăzute, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicații cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condițiile de calitate impuse prin documentația de atribuire.

În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată neconformă.

 

 1. OFERTA NEADECVATĂ

Oferta este considerată NEADECVATĂ dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.

Spre deosebire de ofertele inacceptabile şi neconforme, oferta neadecvată nu este detaliată suplimentar prin normele de aplicare, însă are un impact major în cadrul situaţiilor în care autorităţile contractante pot organiza o Negociere fără publicare prealabilă.

Astfel, ultimele modificări aduse articolului 104 lit. a) din Legea 98/2016 dă dreptul autorităţii contractante de a organiza Negociere fără publicare prealabilă numai dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă ori procedură simplificată organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport.