VIDEO - Subcontractarea contractului de achiziție publică

Filtrează

Subcontractarea se realizează întotdeauna prin intermediul unui contract între ofertant/asocierea de ofertanți și terțul/terții desemnați subcontractanți.

Subcontractant este orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

Alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, deci al celui care se obligă în îndeplinirea contractului față de autoritatea contractantă.

Dacă a fost semnat contractul de achiziție publică între autoritatea contractantă și operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, acesta este direct răspunzător pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică în fața autorității contractante chiar dacă are părți din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici.

Atenție!!! Subcontractantul depune DUAE distinct!

Autoritatea contractantă va verifica, pe măsură ce ia la cunoștință care este identitatea subcontractanților, eligibilitatea acestora (fie în procesul de evaluare a ofertelor, fie în implementarea contractului).

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică/sectorială, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică/sectorială.

Contractantul va transmite autorității contractante informațiile prevăzute de lege și va obține acordul autorității contractante privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

Autoritatea contractantă :

  • Ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contract;

  • Solicită ofertantului/candidatului documente referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului propus în raport cu partea din contract pe care o realizează;

• Subcontractantul devine și terț susținător prin luarea în considerare a capacității tehnice și profesionale – deci inclusive a experienței similar

  • Poate respinge subcontractantul propus, dacă nu este satisfăcută capacitatea acestuia și solicita candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant;

  • Poate efectua plăți directe către subcontractanții agreați (conform art.218 alin (2)  din Legea 98/2016):

• când prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de cele trei părți;

• când contractantul în mod nejustificat blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

 

Plata subcontractanților 

În cadrul Legii 98/2016 a fost prevăzut un mecanism care să permită plăți directe către subcontractanți de către autoritatea contractantă sau entități contractante.

Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligația de a stabili în cadrul contractului de achiziție publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

 

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică.

În cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.

Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

                            → înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți;

→ declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractante au fost prevăzute în ofertă fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

→ renun'area/retragerea subcontractan'ilor din contractual de achiziție publică

Dacă înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzatoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie indeplinit.

Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

• activitățile ce urmează a fi subcontractate;

• numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

• valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depusă de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzatoare părților de implicare în contractual de achiziție publică.

Persoana fizică/juridică care a participat la iîntocmirea documentatției de atribuire, are dreptul să fie nominalizat subcontractant în cadrul respectivei procedure, cu condița ca implicarea acesteia în elaborarea documentației să nu fie de natură a distorsiona concurența.