VIDEO - Documentele depuse în susținerea celor declarate în DUAE

Filtrează

În cadrul oricărei proceduri de atribuire organizată prin mijloace electronice – online prin SEAP, autoritatea acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;

b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;

c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.

În continuare, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Totodată autoritatea are dreptul de a invita candidaţii/ofertanţii să completeze sau să clarifice documentele justificative.

În cazul în care procedura de atribuire se finalizează cu încheierea unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, documentele justificative se vor solicita tuturor ofertanților cu oferte admisibile care vor face parte din respectivul acord cadru.

Prin documente justificative actualizate se înțelege faptul că documentele trebuie să fie valabile la momentul depunerii lor ca răspuns la solicitarea autoritții contractante. 

De reținut este că trebuie depuse inclusiv documentele justificative ale asociaților, terților susținători și/sau ale subcontractanților!

  Atenție! Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici nu sunt obligați să prezinte documentele justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE numai în următoarele cazuri:

  1. În măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, cum ar fi un registru naţional al achiziţiilor publice, un dosar virtual al societăţilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselecţie.

  2. În cazul în care autoritatea contractantă care a atribuit contractul de achiziţie publică sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective.

 

Indiferent de tipul procedurii de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice, autoritatea contractantă va solicita obligatoriu cel puțin următoarele documente:

  • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitățile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie să reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

  • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

  • CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

  • CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS de ONRC. Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA și din acesta trebuie să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

 

Suplimentar, în funcție de tipul procedurii și de cerințele de calificare prevăzute la nivelul documentației de atribuire, cele mai frecvente documente solicitate sunt:

  • Contracte/Procese Verbale/Alte Documente din care să rezulte că au fost livrate produse/prestate servicii/executate lucrări similare obiectului procedurii de achiziție, în corespondență cu cele invocate în DUAE;

  • Dovada implementării sistemului de management conform SR EN ISO 9001 sau ISO14001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/ dovezi echivalente;

  • Bilanțuri contabile din care să reiasă cifra de afaceri/media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani;

  • Eșantioane, fotografii sau descrieri împreună cu certificatele de autenticitate - ștampilate și semnate, a căror autenticitate să poată fi dovedită în cazul în care autoritatea contractantă dorește acest lucru cuprinzând: denumirea produsului, producătorul, conținutul și specificațiile) pentru toate produsele ofertate.

 

În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire NU demonstrează prin documentele prezentate îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, autoritatea contractantă va declara oferta ca fiind inacceptabilă și va solicita următorului clasat documentele justificative.