VIDEO - Strategia de contractare – ca modalitate de autocontrol

09.04.2019

Strategia de contractare este un document suport care face parte din etapa de planificare/ pregătire a fiecărui proces de achiziție publică, prin intermediul căreia autoritatea/entitatea contractantă își documentează deciziile pe care le ia înainte de organizarea propriu-zisă a fiecărei proceduri de atribuire.

În acest sens, pe site-ul ANAP este publicat Ghidul privind strategia de contractare. Potrivit acestuia, în cadrul strategiei se justifică deciziile privind:

- procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de atribuire a contractului de achiziție publică asociate,

- justificările privind alegerea procedurii de atribuire și, după caz, decizia de a reduce termenele,

- decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi,

- criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție,

- criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați.

Strategia de contractare este elaborată şi, după caz, actualizată de către autoritatea/entitatea contractantă, prin intermediul compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice.

În cazul entităților contractante menționate la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, realizarea strategiei de contractare menționată la art. 9 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 394/2016 este opțională atunci când își organizează propriile proceduri de atribuire așa cum este menționat la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 99/2016. Această opțiune este valabilă și în cazul în care autoritățile/entitățile contractante (cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016) atribuie contracte de achiziţie publică/contracte sectoriale/acorduri-cadru în baza propriilor proceduri simplificate de atribuire, în circumstanțele prevăzute la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, sau, după caz, la art. 106 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016.

Strategia de contractare se aprobă de conducătorul autorității/entității contractante.

Pentru o autoevaluare, privind strategia de contractare, autoritățile contractante trebuie să se asigure că au avut în vedere documentarea cel puțin a următoarelor aspecte:

  1. Procedura de atribuire aleasă:  

Tipul de procedură - Justificări legate de complexitate, valoare estimată, condiții/circumstanțe specifice;

 

  1. Modalitatea specială de atribuire (dacă este cazul):

Instrumentul sau tehnica aleasă - Justificări privind modul de utilizare a instrumentului/tehnicii, durata, alte justificări relevante (aplicabil de exemplu când utilizăm acordul cadru);

 

  1. Reducerea termenelor

DA /NU - Justificare pentru DA;

  1. Împărțire pe loturi (numai pentru autoritățile contractante)

DA /NU - Justificare pentru NU;

 

  1. Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activității profesionale

Justificare prin evidențierea relevanței în raport cu natura și complexitatea contractului și modul de respectare a principiului proporționalității;

 

  1. Criterii de selecție

DA/NU - Justificarea utilizării fiecărui criteriu se selecție + detalierea modului de selectare;

 

  1. Criteriul de atribuire ales

Justificarea alegerii în funcție de relevanță și după caz, aspecte calitative, aspecte de mediu și/sau sociale, considerente de rentabilitate, oportunitatea calculării costurilor pe ciclul de viață, complexitatea contractului;

 

  1. Factorii de evaluare utilizați

Justificarea alegerii fiecărui factor pe baza avantajului real obținut prin utilizarea sa.