Similarități între serviciile de consultanta în management de proiect și serviciile de consultanță în achiziții

22.11.2019

Serviciile de consultanță în domeniul achizițiilor publice constau în realizarea activităților descrise la art. 2 alin. 6 din HG nr. 395/2016 se referă la servicii de consultanţă, denumite și servicii auxiliare achiziţiei, “în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor”. Pentru alegerea procedurii de atribuire a contractului de servicii auxiliare achiziţiei, autoritatea contractantă va calcula valoarea estimată în conformitate cu regulile generale prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) din anexa la H.G. nr. 395/2016.

În cazul în care se achiziționează servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, aferente unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile, pentru alegerea procedurii de atribuire a acestora se vor aplica regulile specifice prevăzute la art. 17 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 395/2016.

În concluzie, având în vedere prevederile art. 16 și art. 17 din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă are obligația ca, la alegerea procedurii de atribuire a contractului de servicii auxiliare achiziției, să se raporteze la valoarea estimată cumulată a tuturor serviciilor similare pe care autoritatea contractantă le-a atribuit sau intenţionează să le atribuie în cursul întregului an bugetar, fără a cumula şi valoarea serviciilor de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice prevăzute în cadrul proiectului finanțat prin fonduri nerambursabile (acestea raportându-se la durata contractului de finanțare/proiect).

Același principiu se aplică și pentru achiziționarea serviciilor de management al proiectului.

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 395/2016, estimarea valorii unei achiziţii publice se realizează având în vedere obiectul achiziţiei care se stabileşte plecând de la scopul atribuirii contractului, respectiv de la necesităţile identificate la nivelul autorităţii contractante care vor fi acoperite prin realizarea achiziţiei. Serviciile de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice şi serviciile de consultanţă în domeniul managementului de proiect răspund unor necesităţi distincte ale autorităţii contractante.

În acest context, având în vedere că serviciile respective răspund unor necesităţi diferite/distincte şi pot constitui astfel obiectul unor contracte distincte, estimarea valorii contractelor se va realiza separat, autoritatea contractantă având dreptul de a stabili mai multe tipuri de proceduri pentru achiziționarea acestor servicii, în funcție de valoarea estimată.

Totodată, raportat la teza extrasă din Speța 738 cu privire la precizări cu privire la modul de aplicare a art. 17 din H.G. nr. 395/2016, modificată și completată de H.G. nr. 419/2018 și a art. 18 din H.G. nr. 394/2016, modificată și completată de H.G. nr. 419/2018, actualizată în 29.05.2019, disponibilă la adresa www.achizitiipublice.gov.ro, potrivit căreia condițiile reglementate de art. 18 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 se raportează în mod corespunzător și la stabilirea similarității serviciilor sau a lucrărilor, se constată că, pentru serviciile în discuție, nu sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două condiții, în concret cea prevăzută la lit. a), caz în care serviciile nu îndeplinesc condiția de similaritate.