VIDEO - Scopul Sistemului de Control Intern Managerial

Filtrează

     Conform legislației naționale, noțiunea de control intern este definită ca fiind un ”ansamblu al formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.”

     Scopul sistemului de control intern managerial este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate.

     Proiectarea procesului de implementare trebuie să țină cont și de obiectivele generale ale controlului intern, așa cum sunt ele definite prin normele legislative, și anume:

  • realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiilor publice, stabilite în concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
  • protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
  • respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;
  • dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

     Implementarea sistemului de control intern managerial este o măsură necesară în contextul în care o entitate publică își administrează atât fondurile publice alocate cât și patrimoniul public aflat în gestiunea sa.

     Astfel se înțelege că existența unui sistem de control intern managerial asigură în mod rezonabil eficiența, eficacitatea și economicitatea operațiunilor derulate la nivelul entităților publice.

Controlul intern managerial prin obiectivele și procedurile sale urmărește:

  1. Asigurarea unei bune utilizări a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu obiectivele entității publice;
  2. Creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și detectarea fraudei și calitatea documentelor. 

     Conform legislației în vigoare, controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor entităţilor publice, care au obligaţia de a-l proiecta, implementa şi dezvolta continuu.