Schimbări în școlile și grădinițele din România produse de noul ROFUIP

12.07.2022

Începând cu data de 1 septembrie 2022 intră în vigoare noul ROFUIP, care prevede câteva schimbări importante privind organizarea  și funcționarea unităților de învățământ.

Un prim aspect important este cel care face referire la evaluarea elevilor și la modul de  încheiere a situației școlare. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg.  Această modificare este generată de noua structură a anului școlar.

Pe lângă varianta tradițională de consemnare a notelor în catalog, regulamentul prevede că școlile-pilot care implementează catalogul electronic au obligația de a  tipări, înregistra și arhiva documentul la sfârșitul anului școlar prin compartimentul secretariat.

Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare.

Măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

Regulamentul include unele reglementări privind nivelul antepreșcolar.

Prevederile privind managementul unității de învățământ au fost armonizate cu Metodologia de organizare și funcționare a Consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, făcând precizări legate de participarea la ședințe a reprezentanților părinților și a  elevilor.

Directorul emite la începutul anului școlar decizia de delegare a atribuțiilor către directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct, către un cadru didactic membru al consiliului de administrație sau alt cadru didactic titular, supleant, pentru situațiile excepționale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile. Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară şi se sancționează conform legii.

Documentele de diagnoză ale unității de învățământ prevăd, conform noului regulament, întocmirea unui raport anual asupra calității educației din unitatea de învățământ, diferit de  Raportul anual de evaluare internă (RAEI). Acesta se întocmește de director și director adjunct (după caz) și se validează de Consiliul de administrație în primele patru săptămâni de la începutul anului școlar.

Spre deosebire de regulamentul valabil până la data de 31 august 2022, noul regulament prevede că evaluarea personalului nedidactic se realizează în perioada 1-31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul școlar anterior.

Regulamentul include precizări cu privire la întocmirea proceselor-verbale de către secretarul consiliului profesoral. Secretarul  consiliului profesoral consemnează:

Este precizat și faptul că numele și semnăturile olografe ale participanților la ședințe sunt consemnate la sfârșitul procesului-verbal al fiecărei ședințe; președintele consiliului profesoral semnează, după membri, pentru certificarea celor consemnate în procesele-verbale.

În fiecare unitate de învățământ va funcționa o nouă comisie cu caracter permanent: comisia pentru mentorat și formare în carieră cu următoarele atribuții:

În ceea ce privește activitatea comitetului de părinți pe grupă/clasă, acesta poate susține activitățile de întreținere, dezvoltare și modernizare a bazei materiale prin acțiuni de voluntariat.

 

Dacă nu utilizați încă o platformă de management organizațional, vă invităm să solicitați o sesiune demo live cu HARRISON APP. Veți descoperi o platformă ușor de utilizat și de configurat pentru toate nevoile organizaționale - de la proceduri SCIM și CEAC personalizate pentru instituția dumneavoastră, la crearea de comisii și organizarea automată a fluxului de elaborare, verificare, avizare și aprobare a procedurilor.
SOLICITĂ DEMO HARRISON APP