Modificările substanțiale ale contractului de achiziție publică

Filtrează
23.08.2019
Achiziții Publice

 

Autoritatea contractantă are obligația de a verifica dacă sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice ( art. 221 alin 7 din legea 98/2016 cu modificările și completările la zi), de fiecare dată când apare necesitatea efectuării unei modificări contractuale. 

O modificare a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  • modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;

  • modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial;

  • modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

  • un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute mai sus.

În condițiile de mai sus, dacă o modificare a contractului de achiziție publică este considerată substanțială, autoritatea contractantă are obligația de a derula o nouă procedură de atribuire, pentru a se evita afectarea condițiilor inițiale ale competiției (cum ar fi: caracteristicile produselor/serviciilor/lucrărilor achiziționate, volumul lucrărilor, durata, procesul tehnologic, etc.).

În cazul unei modificări substanţiale, autoritatea contractantă are obligaţia să atribuie un nou contract pentru activităţile rămase de executat (sau, după caz, doar pentru lucrările/serviciile/produsele aferente modificării substanţiale), în condiţiile în care acestea pot fi executate independent de contractul iniţial) prin procedură de atribuire.

În conformitate cu principiul asumării răspunderii, argumentarea încadrării în situaţiile în care contractele de achiziţie publică acordurile-cadru pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante, care trebuie să fie în măsură să justifice respectarea prevederilor legale incidente, având în vedere că aceasta deţine toate informaţiile legate de situaţia de fapt şi de drept care determină necesitatea şi oportunitatea respectivei modificări.