VIDEO - Impactul HG 907/2016 în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică de lucrări

13.03.2019

Această hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestui act normativ, etapele de elaborare ale acestor documentații sunt:

a) În etapa I:

(i) nota conceptuală;

(ii) tema de proiectare.

 

b) În etapa a II-a:

(i) studiul de prefezabilitate, după caz;

(ii) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz.

 

c) În etapa a III-a: (i) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

d) În etapa a IV-a: (i) proiectul tehnic de executie.

 

Alegerea procedurii de atribuire a unui studiu de fezabilitate/unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenție:

Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente:

- valoarea estimată a contractului având ca obiect prestare a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

Notă: în lipsa unor standarde de costuri, pentru o estimare cât mai corectă, autoritățile contractante pot derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a procesului de achiziţie publică, în cadrul etapei de planificare/pregătire în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea 98/2016.

 

Alegerea procedurii de atribuire a proiectului tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului:

Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente:

 

Alegerea procedurii de atribuire pentru serviciile specifice aferente unei lucrări:

Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente:

- pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanţă, asistenţă tehnică şi altele, care necesită specialişti certificaţi/atestaţi pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte şi în funcţie de valoarea obţinută, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziţie corespunzătoare.

Devizul general estimativ

Este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii.

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii.

Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare.

Stabilirea valorii estimate potrivit devizului general estimativ:

1. Studiu de fezabilitate: valoarea estimată se stabilește însumând sumele de la capitolele precizate, dar corelate și cu necesitatea reală a autorității contractante ( de exemplu autoritatea deține deja studiile de la cap. 3.1).

● cap. 3.1 - Studii;

● cap. 3.2 - Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;

● cap. 3.3 - Expertizare tehnică (DALI);

● cap. 3.4 - Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;

● cap. 3.5.3 - Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general.

2.    Proiect tehnic: valoarea estimată se stabilește însumând sumele de la capitolele precizate, dar corelate și cu necesitatea reală a autorității contractante.

● cap. 3.5.4 - Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor /acordurilor/autorizaţiilor;

● cap. 3.5.6 - Proiect tehnic şi detalii de execuţie;

● cap. 3.8.1 - Asistenţă tehnică din partea proiectantului.

3. Execuția lucrării: valoarea estimată se stabilește însumând sumele de la capitolele precizate, dar corelate și cu necesitatea reală a autorității contractante.

● cap. 1.2 - Amenajarea terenului;

● cap. 1.3 - Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;

● cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;

● cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază;

● cap. 5.1 - Organizare de şantier.

Notă: În cazul execuției lucrărilor, pentru stabilirea valorii estimate, nu se va cuprinde cap. 4.5 Dotări, ce nu sunt necesare execuției.

 

Recomandări:

1. La atribuirea contractului pentru realizarea Proiectul Tehnic, se recomandă să se solicite proiectantului o listă cu minim trei cerințe generatoare de performanță utilă din caietul de sarcini, pentru a fi folosite ulterior ca factori de evaluare.

2. Prin caietul de sarcini se va solicita stabilirea atât a categoriei de importanță a lucrării cât și a garanției acordată lucrării, în conformitate cu prevederile legale.