Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare evaluate periodic de ARACIP

Filtrează
21.07.2022
CEAC

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare care nu au fost supuse evaluării externe periodice/evaluării externe pentru acreditare în ultimii 5 ani au obligația conform legislației să solicite evaluarea externă periodică Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) pentru a trece prin această procedură în anul școlar 2022-2023. 

Ce pași urmează o unitate de învățământ în vederea evaluării periodice? 

1. Depune o cererea de evaluare periodică  atât în format letric la sediul ARACIP cât și în format electronic pe platforma https://calitate.aracip.eu cel târziu până la data de  02.06.2023.  Aceasta poate fi descărcată de pe site-ul ARACIP de la adresa: https://aracip.eu/categorii-documente/informatii-utile-despre-evaluarea-periodica-2021

2. Semnează contractul de prestări servicii. Achită în termen de 5 zile tariful de 9597 lei/nivel, pe baza facturii emisă de ARACIP. (informațiile privind tariful de evaluare externă periodică se găsesc la adresa: https://aracip.eu/storage/app/media/Documente/TARIFE/Tarife%20de%20evaluare%20ARACIP_01.01.2022.pdf 

3. Completează datele și documentele solicitate pe platforma https://calitate.aracip.eu

Documente ce vor fi încărcate în platformă: 

 • Planul de dezvoltare instituțională (PDI)/Planul de acțiune al școlii (PAS) 
 • Planul managerial pentru anul în curs 
 • Organigrama 
 • Regulamentul intern 
 • RAEI pe ultimii 3 ani 
 • Raportul anual privind starea și calitatea învățământului (ultimii 3 ani)  
 • Schema orară 
 • Statul de funcții 
 • Decizii de titularizare 
 • Actele de studii pentru cadrele didactice încadrate 
 • Fișe de evaluare ale personalului (didactic, didactic auxiliar și nedidactic) 
 • Procedura de comunicare internă și externă (Procedură de comunicare) 
 • Registrul de intrări ieșiri 
 • Evidența absolvenților și evidența elevilor/preșcolarilor privind tranzitarea de la un nivel de școlarizare la altul  
 • Contract medic /asistent medical 
 • Analiza rezultatelor chestionarelor de feedback aplicate elevilor și absolvenților  
 • Acorduri cu entități/ONG uri si /sau cu comunitatea locală 
 • Documente specifice consilierului școlar 
 • Planul de școlarizare aprobat de ISJ 
 • Portofoliu cadru didactic, planificare scanată  
 • Caietul educatoarei - pentru nivel preșcolar 
 • Extras Revisal 
 • Fișe de evaluare pentru ultimii 3 ani (cadre didactice, didactic auxiliar și nedidactic) 
 • Planificări ale evaluării 
 • Planificarea activității remediale pentru fiecare elev 
 • Analiza progresului fiecărui elev 
 • Fișa de progres a preșcolarului pentru fiecare preșcolar-doar pentru nivelul preșcolar 
 • Decizia de înființare CEAC 
 • Regulamentul CEAC 
 • Planul managerial CEAC 
 • Planuri individuale de remediere a punctelor slabe ale cadrelor didactice 
 • Planificarea interasistențelor (doar dacă se practică în școală) 
 • Situația cursurilor de formare profesională a personalului 
 • Execuția bugetară 
 • Procedură de urmărire ulterioară a absolvenților 
 • Planul clădirii 
 • Program de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere și de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 
 • Procedură ce stipulează cum se asigură securitatea tuturor celor implicați in activitățile desfășurate în afara unității de învățământ (Procedură securitate) 
 • Informări/rapoarte pentru părinți-pentru nivelul preșcolar 

Documente specifice învățământului liceal, vocațional și tehnologic, învățământului profesional și învățământului postliceal: 

 • Planificarea practicii 
 • Orice alte dovezi ce atestă practica 
 • Instrumente completate la practică 
 • Contract cu operatorii economici 
 • Dosar personal coordonator de practică 

Informații suplimentare cu privire la documentele ce se încarcă în platformă se pot obține de la adresa: https://aracip.eu/storage/app/media/2022/Instructiuni/Instruc%C8%9Biunea%20nr%202_2022_ACREDITARE.pdf  

ARACIP întocmește nota de verificare a documentației. 

4. Unitatea de învățământ completează (dacă este cazul) în termen de 15 zile de la comunicare datele și documentația conform solicitărilor din nota de verificare. 

ARACIP emite hotărârea de evaluare externă și comunică inițiatorului data de derulare a vizitei de evaluare externă. 

În urma vizitei este întocmit și publicat raportul de evaluare externă. 

Ce se întâmplă cu școlile și grădinițele care nu depun această solicitare? 

Începând cu anul şcolar 2024-2025, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu vor/va mai repartiza/aviza plan de școlarizare pentru clasele de început de ciclu unităților de învățământ de stat şi particular care nu au solicitat Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar derularea procesului de evaluare externă, conform calendarului. 

 

Dacă nu utilizați încă o platformă de management organizațional, vă invităm să solicitați o sesiune demo live cu HARRISON APP. Veți descoperi o platformă ușor de utilizat și de configurat pentru toate nevoile organizaționale - de la proceduri SCIM și CEAC personalizate pentru instituția dumneavoastră, la crearea de comisii și organizarea automată a fluxului de elaborare, verificare, avizare și aprobare a procedurilor.
SOLICITĂ DEMO HARRISON APP