VIDEO - Estimarea achiziției publice

Filtrează

Se realizează de viitorul beneficiar al achiziției publice.

În acest sens se recomandă stabilirea de instrumente de lucru la nivel de SCIM privind regulile de estimare pentru a fi transmise tuturor compartimentelor din cadrul autorității contractante.

Estimarea se face după definirea obiectelor viitoarelor achiziții publice ținând cont de scopul acestora.

Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.

În cazul în care autoritatea contractantă prevede, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanţi sau candidaţi, determinarea valorii estimate a achiziţiei trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.

 

Ce elemente se iau în considerare?

 • Informații obținute din cercetările de piață

 • Durata previzionată a contractului

 • Costuri legate de îndeplinirea contractului

 • Posibilitatea apariției unor costuri suplimentare

 • Posibilitatea optării pentru suplimentarea cantităților

 • Devizele generale estimative aferente studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție

 

Când se stabileste Ve?

 • Înainte de inițierea procedurii

 • Notă! Să aibă valabilitate în momentul transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau a invitației de participare


 

Modalități de estimare a valorii contractului de achizitie publică
 

Contracte de achiziție publică de furnizare:

Produse ce necesită operaţii de instalare şi punere în funcţiune:

Ve = V produs + V instalare şi punere în funcţiune

Nu este stabilită modalitatea de procurare:

Ve = V cea mai mare aferentă dobândirii produselor
 

- Dobândire  produse prin leasing

-  durata contractului  cunoscută la data estimării

Ve = Σ ratelor plătibile + Vreziduală

durata contractului necunoscută la data estimării

Ve = Vrată lunară plătibilă x 48 + Vreziduală
 

Dobândire produse în cadrul unor contracte cu caracter de regularitate sau în cadrul unor contracte ce trebuie reînnoite:

Ve = nr. de unităţi x V actualizată/ unitate produs similar sau

Ve = ΣVe contracte ce vor fi atribuite în următoarele 12 luni (din momentul primei livrări)

Dobândire produse prin închiriere sau prin cumpărare în rate - durata contractului  cunoscută la data estimării:

Ve = Σ ratelor plătibile

În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

Ve = Σ V aferentă fiecărui lot

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât 600.129 lei, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.

 

Exceptie!

 • Prin excepţie, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei;

 • valoarea cumulată a loturilor pentru care  nu se aplică procedurile prevazute de lege, nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.

ATENȚIE: excepția nu poate fi aplicată în cazul acordurilor cadru!
 

Contracte de achiziție publică de servicii:

tarif mediu lunar posibil de estimat şi:

 • durată cunoscută (sub 48 de luni):

Ve = (V tarif  mediu lunar) x (nr. de luni)

 

 • durată necunoscută sau mai mare de 48 luni:

Ve = (V tarif  mediu lunar) x 48

 

 cu caracter de regularitate:

Ve = (Tarif lunar actualizat / prestaţie serviciu similar) x (nr. de luni) sau

Ve = ΣV contracte de servicii similare estimate a fi atribuite în următoarele 12 luni (din momentul primei prestaţii

 

servicii similare pe transe - fiecare tranşă = contract distinct:

Ve = Σ V aferentă fiecărei tranşe

 

 servicii de asigurare:

Ve = primă de asigurare x nr. de rate


 

servicii bancare, alte servicii financiare:

Ve =  taxe + comisioane + dobânzi + alte remuneraţii

 

proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice:

Ve = onorarii/comisioane/ alte forme de remunerare

 

 • În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

Ve = Σ V aferentă fiecărui lot


 

Exceptie!

 • Prin excepţie, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei;

 • b)valoarea cumulată a loturilor pentru care  nu se aplică procedurile prevazute de lege, nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate.

 

ATENȚIE: excepția nu poate fi aplicată în cazul acordurilor cadru!


 

Contracte de achiziție publică de lucrări
 

Se pun la dispoziţia executantului: utilaje  şi/sau echipamente tehnologice, alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor:

Ve = Ve execuţie lucrări + valoare echipamente, utilaje, alte dotări etc.


 

execuţie obiectiv ce cuprinde obiecte cu funcţionalitate independentă:

Ve = Σ valoare obiecte cu funcţionalitate independentă

 

realizare ansamblu lucrări de construcţii – montaj, furnizare echipamente, instalaţii, utilaje, alte dotări:

Ve = Ve execuţie lucrări + Ve echipamente, inclusiv montaj + Ve instalaţii, inclusiv montaj + Ve alte dotări, inclusiv montaj

 

Exceptie!

 • Prin excepţie, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 4.502.000  lei;

 • valoarea cumulată a loturilor pentru care  nu se aplică procedurile prevazute de lege, nu depăşeşte 20% din valoarea totală a lucrărilor care urmează să fie executate.

 

Stabilirea valorii estimate potrivit devizului general estimativ:

1. Studiu de fezabilitate: valoarea estimată se stabilește însumând sumele de la capitolele precizate, dar corelate si cu necesitatea reală a autorității contractante ( de exemplu autoritatea deține deja studiile de la cap. 3.1)

● cap. 3.1 - Studii;

● cap. 3.2 - Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;

● cap. 3.3 - Expertizare tehnică (DALI);

● cap. 3.4 - Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;

● cap. 3.5.3 - Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general.

2.    Proiect tehnic: valoarea estimata se stabilește însumând sumele de la capitolele precizate, dar corelate si cu necesitatea reală a autorității contractante

● cap. 3.5.4 - Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor /acordurilor/autorizaţiilor;

● cap. 3.5.6 - Proiect tehnic şi detalii de execuţie;

● cap. 3.8.1 -  Asistenţă tehnică din partea proiectantului.

3. Execuția lucrării: valoarea estimată se stabilește însumând sumele de la capitolele precizate, dar corelate și cu necesitatea reală a autorității contractante

● cap. 1.2 - Amenajarea terenului;

● cap. 1.3 - Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;

● cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;

● cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază;

● cap. 5.1 - Organizare de şantier.

Notă: În cazul execuției lucrărilor, pentru stabilirea valorii estimate, nu se va cuprinde cap. 4.5 Dotări, ce nu sunt necesare execuției.