Oferta și documentele însoțitoare

Filtrează
19.07.2019
Achiziții Publice

 

Oferta se elaborează de către ofertant în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. 

Recomandăm să se indice, dacă este cazul, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.

În cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară prin intermediul SEAP, Oferta tehnică, Oferta financiară, DUAE, documentele de calificare și răspunsurile la solicitările de clarificări se depun prin SEAP, după înscrierea la respectiva procedură. Toate aceste documente trebuie să fie semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.

Atenție! Prin excepţie, autoritatea contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă situația în care garanția de participare la o procedură de atribuire este constituită printr-un instrument de garantare sau poliță de asigurare. În acest caz, autoritatea contractantă va solicita într-o zi lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor, ca operatorii economici care au constituit garanția în acest mod să transmită în original instrumentul de garantare sau polița de asigurare.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant. Valabilitatea ofertei reprezintă în același timp și perioada în care autoritatea trebuie sa realizeze evaluarea ofertelor și semnarea contractului/acordului cadru.

În cazul în care autoritatea contractanta se află în situația excepțională de a prelungi perioada de evaluare a ofertelor, aceasta are obligația de a solicita ofertanților prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare. De reținut este faptul că, în cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.

Atenție! Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Singurele documente care nu trebuie semnate cu semnătura electronică extinsă sunt solicitările de clarificări formulate de operatorii economici în perioada de depunere a ofertelor. Totodată, clarificările nu trebuie să conțină elemente de identificare ale celui care solicită (antet, numele firmei, numele reprezentantului legal etc), pentru a nu-și face cunoscuta identitatea celorlalți potențiali ofertanți, înscriși la respectiva procedură de atribuire.

Vă atragem atenția asupra faptului că autoritatea contractantă nu va răspunde fiecărui operator economic care a solicitat clarificări în parte, ci va publica un Răspuns Consolidat, care va cuprinde toate întrebările adresate în perioada de depunere împreună cu răspunsurile aferente.