Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicţională la Consiliul Național de Soluţionare a Contestaţiilor

Filtrează
09.08.2019
Achiziții Publice

 

Legea 101/2016 asigură, la nivel naţional, mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor.

 

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară.

În cazul participării la procedura de atribuire în asociere, oricare din membrii asocierii pot formula contestație.

Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:

a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

 

Atragem atenția operatorilor economici asupra faptului că în cadrul Secțiunii 2 din Legea 101/2016, la art. 10, se regăsesc elementele care trebuie în mod obligatoriu să se regăsească în cadrul fiecărei contestații.

De reținut este că, deși contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicţională NU se taxează, pentru soluţionarea contestaţiei, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie în prealabil o cauţiune. Lipsa dovezii constituirii cauțiunii atrage respingerea contestației.

Cuantumul cauțiunii se stabilește în conformitate cu prevederile Art. 611 din Legea 101/2016 și poate fi constituită la Trezorerie sau la CEC BANK. 

Cauţiunea depusă se restituie, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a plângerii, respectiv după încetarea efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului.

Un alt aspect important îl reprezintă faptul că, odată cu depunerea contestației la CNSC, trebuie depusă și dovada transmiterii contestației către autoritatea contractantă, sub sancțiunea respingerii acesteia ca fiind tardivă.

Contestațiile se pot depune direct la registratura CNSC sau prin poștă. Totodată contestațiile se pot depune prin Fax sau Email, însă în acest caz originalul contestației trebuie să fie expediat pe adresa de corespondență a CNSC sau depus la registratura acestuia.

Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenţie voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei.

Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 15 zile de la data primirii, în condiţiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 5 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.

În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu 10 zile.

Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţile cauzei, aceasta putând fi atacată cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate.